Algemene voorwaarden Nikki Vervoort Studiebegeleiding en RT

Definities;
1. Opdrachtnemer: Nikki Vervoort Studiebegeleiding en RT, gevestigd te Mgr. Zwijsenstraat 5a, 4812 TD in Breda onder KvK nr: 77925394. 
2. Klant: degene met wie Nikki Vervoort Studiebegeleiding en RT een overeenkomst is aangegaan of opdrachtgever aan de instantie met wie Nikki Vervoort Studiebegeleiding en RT een overeenkomst is aangegaan. 
3. Partijen: Nikki Vervoort Studiebegeleiding en RT en klant samen.
4. Overeenkomst: de schriftelijke bevestiging om aan de slag te gaan met werkzaamheden. 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden;
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Nikki Vervoort Studiebegeleiding en RT. 
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 
4. Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en klant is Nederlands recht van toepassing; ook indien klant woonachtig of gevestigd is in het buitenland. 

Uitvoering van de opdracht;
1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. 
2. Opdrachtnemer heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met klant plaatsvinden. 
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord op de bevestiging aanmelding en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat de opdrachtnemer tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de werkzaamheden. 

Tarieven en tariefwijzigingen; 
1.
Nikki Vervoort Studiebegeleiding en RT hanteert geen inschrijf- of administratiekosten.
2. Alle tarieven zijn in euro en vrijgesteld van BTW, exclusief eventuele reiskosten en verzendkosten.Alle tarieven die opdrachtnemer hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan opdrachtnemer ten allen tijde wijzigen. 
3. Deze wijziging zal opdrachtnemer van te voren aan de klant schriftelijk doorgeven. 
4. De klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een tariefsverhoging, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. 
5. Indien klant de door opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is klant gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, danwel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden. 

Betalingen en betalingstermijn;
1. Nikki Vervoort Studiebegeleiding en RT mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 
2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum te hebben voldaan. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 
3. Indien de klant betaling niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn voldaan heeft, is hij van rechtswege in verzuim en in gebreke. Dit zonder dat opdrachtnemer de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. Opdrachtnemer is vervolgens gerechtigd de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en incassokosten wegens het verzuim van de klant worden doorberekend naar klant. 
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
5. Indien de betaling langer dan 1 (één) maand achterwege blijft, kan de opdrachtnemer de uitvoering van de werkzaamheden opschorten totdat betaling is geschied. 

Verzetten van begeleiding;
1. Klant kan overeengekomen begeleidingsmomenten binnen een opdracht verzetten tot 24 (vierentwintig) uur voor aanvang. Verzetten geschiedt uitsluitend schriftelijk door ouder/verzorger. Verzetten door derden, of bijvoorbeeld een onbekend nummer/e-mailadres, worden niet in behandeling genomen. 
2. Te laat afgemelde begeleidingsmomenten worden voor de helft in rekening gebracht, waaronder mogelijk inbegrepen reiskosten, administratiekosten ect. 
3. Begeleidingsmomenten die niet afgezegd worden zullen onverminderd in rekening gebracht worden, waaronder mogelijk inbegrepen reiskosten, administratiekosten ect. 
4. Bij het beoordelen van verzetten en niet of niet tijdig gemelde afwezigheid worden in ieder geval als overmacht verstaan overlijdensgevallen van 1e graads familieleden, onvoorziene ziekenhuisopname van 1e graads familieleden en zelf.

Aansprakelijkheid;
1. Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. 
2. Klant vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt. 
3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 
4. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de werkzaamheden. 
5. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 
6. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
7. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen en omschrijvingen op de website of op/in een product zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

Garantie
1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal. 
2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 
3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

Levering;
1. Levering van producenten vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft opdrachtnemer het recht om haar verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
4. De door opdrachtnemer opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van opdrachtnemer. 

Informatieverstrekking en geheimhouding; 
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan opdrachtnemer. 
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de werkzaamheden niet anders voortvloeit. 
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert opdrachtnemer de betreffende bescheiden. 
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door opdrachtnemer redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de werkzaamheden hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant. 
5. Alle vertrouwelijke informatie die klant met opdrachtnemer deelt zal in vertrouwen behandeld worden en niet verspreid worden aan derden. 
6. Als klant akkoord is via het aanmeldformulier met het delen van informatie met de mentor en eventueel de wiskundedocent, en alleen dan, zal opdrachtnemer enkel vertrouwelijke informatie delen ter bevordering van de begeleiding. 

Klachten;
1. Klachten over de verrichte diensten of geleverde producten dienen door de klant binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.
2. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. 
3. Adressering van klachten kan per e-mail naar: vervoortnikki@gmail.com of per post (zie adres bovenstaand bij ‘Definities’). 
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling opdrachtnemer ook daadwerkelijk tijdig bereikt. 
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 

Overmacht;
1.
In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van opdrachtnemer in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend in een van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals oorlog, opstand, rellen, rampen etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers; bezorgers of andere derden; onverwachte storingen, virussen en andere onvoorziene problemen. 
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor opdrachtnemer 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat opdrachtnemer er weer aan kan voldoen. 
4. Opdrachtnemer is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoedingen verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet. 

Ontbinding; 
1. De werkzaamheden kunnen alleen schriftelijk, per direct, met inachtname van een opzegtermijn van 24 uur,
worden opgezegd. 

Wijzigingen;
1. Nikki Vervoort Studiebegeleiding en RT is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal opdrachtnemer zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 
4. Klanten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overige; 
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat opdrachtnemer bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Terug naar homepage